Czasownik have got (mieć) - test luk

Uzupełnij luki w zdaniach poprawnymi formami czasownika have got. Skorzystaj z podpowiedzi w nawiasach. Występują tu zdania twierdzące, pytania (pytajnik na końcu zdania) lub przeczenia ("not" w nawiasie).
Tam gdzie to możliwe możesz używac zarówno form pełnych, jak i skróconych.
(Podpowiedź: ćwiczona tutaj jest forma specjalna czasownika have, zatem nie zapomnij dodać got w każdym zdaniu).
Po rozwiązaniu kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ". Aby wrócić na stronę kliknij "POWRÓT NA STRONĘ".

Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"1. I (mam) blue eyes.
2. Tim (ma) two sisters.
3. “ (Czy ty masz) a car?” “No, I . (nie mam)”
4. They like animals. They (maja) two cats, three dogs, a parrot and a hamster.
5. I (mam) a sister but I (nie mam) a brother.
6. (Czy ona ma) a camera?
7. It’s a nice house but it (nie ma) a garden.
8. What kind of a car (ona ma)?
9. I can’t go on holiday because I (nie mam) much money.
10. She looks bad. She (ma) a headache.
11. Everybody likes Ted. He (ma) a lot of friends.
12. Sharks (maja) very sharp teeth.
13. Who (ma) my pen?
14. Why (nie masz) the homework?
15. Lynn and Louise (maja) fair hair and green eyes.
16. “ (Czy koty maja) big ears?” “No, they . (nie maja).
17. (Czy twoj dziadek ma) grey hair?
18. Mike (ma) a ladybird in his hand.
19. We (mamy) six lessons on Mondays.
20. (Czy wy macie) a pet?